INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-21, har följande policy upprättats för

 

STRANDÄNGEN BOSTÄDER I BUNKEFLOSTRAND AB
GDPR
Den 25 maj 2018 träder en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela eu och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och kompletterandesvensk lagstiftning ersätter personuppgiftslagen (PUL).
STRANDÄNGEN BOSTÖDER I BUNKEFLOSTRAND AB - KUNDER
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB, värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.
VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). organisationsnummer: 559069 -2363
adress: Solbacksvägen 4, 217 63 Malmö.
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 040-263545
BAKGRUND
Vi på Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB, behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB, behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller, information och uppföljning eller service efter försäljning. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav som exempelvis rapportering av skatter och sociala avgifter.
Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND SAMT KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB behandlar personuppgifterna för att kunna
fullgöra ett avtal mellan dig och Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.
Behandlingen är inte baserad på Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB:s eller annans berättigade intressen.
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras.
RIKTLINJER VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
  annat sätt tar kontakt med oss
BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
VAR BEHANDLAS FINA PERSONUPPGIFTER GEOGRAFISKT?

Vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som behandlar och som avser dig.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.
Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB:s behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
TID FÖR LAGRING
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
ANSVAR
Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Eftersom vi tar dataskydd på allvar, vi har uppdaterat vårt dataskyddsystem samt databehandlingsavtal för att hänsyn till GDPR krav. Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genom att bygga in dataskydd i IT-system, ”dataskydd genom design” och även ha dataskydd som standard ”dataskydd som standard”. Dessutom fortsätter vi att förbättra våra databehandlingsmetoder och säkerhetssystem för att uppfylla de nya GDPR kraven.

Strandängen

Landgren

handelsbanken